ໜ້າຫຼັກ / ເອກະສານເຜີຍແຜ່ / ຄະນະກໍາມະການຕ່າງໆ

1

ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາການພັດທະນາເຂດຈຸດສຸມໃຈກາງເສດຖະກິດແຂວງໄຊສົມບູນ ຂອງກະຊວງ ຖວທ

2

ຄະນະຮັບຜິດຊອບສ້າງແຜນຍຸດທະສາດຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ສໍາລັບປີ 2021-2025

3

ຄະນະກໍາມະການປະສານງານການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວຂອງກະຊວງ ຖວທ