ໜ້າຫຼັກ / ນິຕິກຳ / ກົດໝາຍ

1

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິຈິດສິນ

2

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມໍຣະດົກແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 11/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ພະຈິກ 2021

3

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 23/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2013

4

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສື່ມວນຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 01/ສພຊ, ລົງວັນທີ 04 ພະຈິກ 2016

5

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການພິມຈໍາໜ່າຍ ເລກທີ 05/ສພຊ, ລົງວັນທີ 09 ທັນວາ 2008

6

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຫໍສະໝຸດ ເລກທີ 012/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011

7

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສິລະປະການສະແດງ ເລກທີ 16/ສພຊ, ລົງວັນທີ 04 ພຶດສະພາ 2017

8

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ປ້າຍ ເລກທີ 50/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2018

9

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຮູບເງົາ ເລກທີ 76/ສພຊ, ລົງວັນທີ 27 ພະຈິກ 2019