1

ແຜນພັດທະນາວຽກງານ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ ຖວທ

2

ວິໄສທັດ2030 ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

3

ວິໄສທັດ2020 ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

4

ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ຮອດປີ 2025 ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

5

ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ຮອດປີ2020 ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

6

ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານ ຮອດປີ 2025 ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

7

ແຜນພັດທະນາວຽກງານ ຖວທ 2021-2025 ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

8

ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານ ຮອດປີ 2020 ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

9

ນະໂຍບາຍພັດທະນາວຽກງານ ຖວທ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ